Twee brieven van het gemeentebestuur zijn voor GS geen aanleiding het Statenbesluit van 14 november vorig jaar te heroverwegen. "In geen van beide reacties worden nieuwe argumenten of overwegingen naar voren gebracht" , aldus GS. Van de gemeente Sluis zijn twee, inhoudelijk zeer verschillende reacties gekomen. In een brief van het college zegt de gemeente constructieve medewerking toe. De fracties van het CDA, Gemeentebelangen, Liberaal Sluis en Helder Zeeuws (een nipte raadsmeerderheid) wijzen in hun brief het inpassingsplan echter af. De provincie onttrekt zich aan de afspraak uit het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal omtrent de vrijwillige grondverwerving (in het inpassingsplan ligt onteigening op de loer als de onderhandelingen met de grondeigenaren op niets uitlopen), Waterdunen is geen noodzakelijke voorwaarde voor de kustverdediging, alleen de belangen van de Molecatengroep en Het Zeeuwse Landschap worden gediend en Waterdunen is slechts een bestuurlijk prestigeproject, zijn enkele argumenten van de vier fracties.

GS verwachten niet dat de vier fracties in een nieuwe brief op andere gedachten te krijgen zijn. Daarom worden de brieven uit Sluis nu niet beantwoord.